Metrologie, slovník pojmů

1) Co je to ověřování?

OVĚŘOVÁNÍ – je řadou úkonů prováděných státním metrologickým orgánem s cílem zjistit a potvrdit, že měřicí přístroj Alco-Sensor splňuje požadavky legalizačních předpisů. LEGALIZACE spočívá v ověření přístroje, stanovením chyb měření a řádném ocejchování. Po jejím ukončení je udělováno legalizační osvědčení potvrzující její řádné provedení.

2) Co je to kalibrace?

KALIBRACE je prováděná po provedení TECHNICKÉHO SERVISU, bylo by možné zjednodušeně říci, že je to postup "učící" Alco-Sensor řádně a s minimálními chybami zjišťovat hodnoty odebraných vzorků vzduchu. Kalibrace spočívá v dodání do přístroje (odpovídajícím způsobem) určitého množství vzduchu (nebo plynu) s konstantní koncentrací alkoholu se správně seřízeným napětím ovládajícím měřicí soustavy. Výsledkem toho je vyznačení „řádné odpovědi“ měřicí soustavy vzhledem k hodnotám koncentrace odebraného vzorku vzduchu.

3) Co je to justáž?

JUSTÁŽ je seřízení měřidla na referenční hodnoty.

4) Co je to servisní příprava měřidla?

SERVISNÍ PŘÍPRAVA MĚŘIDLA zahrnuje řadu úkonů prováděných za účelem prověření správné funkce a přípravy přístrojů k provedení státní legalizace. Technický servis zahrnuje důkladnou kontrolu přístroje počínaje prohlídkou stavu Alco-Sensoru a přístrojů a přídavných dílů provedením potřebných testů, ověřením parametrů s případnou prohlídkou nezbytných dílů pro kalibraci a provedení zkoušek přesnosti měření s použitím vzorkových plynů různých (stálých) koncentrací. Technický servis zajišťuje například pozitivní výsledek provedení státní legalizace, stabilní a přesné výsledky měření, bezproblémovou činnost přístroje v době před provedením následující legalizace (při řádném používání).

5) Co je to měřicí čidlo?

MĚŘICÍ ČIDLO je obrazně řečeno "srdcem" přístroje, do něhož je směřován odebraný vzorek vzduchu k provedení analýzy. Analýza je založena na elektrochemické oxidaci jejímž výsledkem je indukce elektrického napětí na svorkách měřicího čidla hodnoty odpovídající obsahu alkoholu v odebraném vzorku. Tato závislost je ověřována procesorem, který porovnává hodnotu napětí získaného z měřicího čidla ke vztažnému (referenčnímu) bodu stanovenému během kalibrace a na displeji měřicí čidlo přístroje zobrazí výsledek měření. Životnost měřicího čidla činí přibl. 5-6 roky pod podmínkou řádného používání. Maximální doba životnosti čidla je dána zajišťováním pravidelných prohlídek každého půl roku, během níž jsou seřizovány všechny parametry a řídicí napětí, je ověřována citlivost a správná funkce celé měřicí soustavy a prováděná kalibrace.