MMC DOA Multi Saliva Tests

MMC DOA Multi Saliva Tests

Test je určen pro úvodní vyšetření. Pro potvrzení pozitivního výsledku testu doporučujeme použití alternativních chemických metod. Například plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrii (GC-MS) nebo vysoce účinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).

PRINCIP ČINNOSTI TESTU
Princip činnosti testu je založen na soutěživosti molekul drog s protilátkami o místo vazby s imobilizovanými antigeny drog, které se nacházejí v znehybněné membráně. Během vyšetření slina putuje díky kapilárním silám ve směru k membráně, což vede k mobilizaci barevných stlačených protilátek. Kapalina obsahující stlačené protilátky se pohybuje ve směru zkoumané oblasti. V případě absence drog nebo pokud koncentrace drog ve slinách je pod úrovní zjistitelnosti, se barevné protilátky vážou s drogovými antigeny, které se nacházejí v prostoru testových linií a vytvářejí barevné pruhy. Jsou-li ve slinách drogy, tak si konkurují s barevnými stlačenými protilátkami o místa vázání protilátek.

Je-li koncentrace drogy stejná nebo vyšší než je úroveň zjistitelnosti dané drogy, pak daná droga vykazuje větší afinitu (příbuznost) k místům vázání protilátek, váže se s antigeny a v testovacím prostoru nevzniká barevné pásmo. Kontrolní linie sloužící jako vnitřní kontrola kvality testu musí být vždy po provedení testu viditelná, což je dokladem toho, že test je funkční.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Pro získání věrohodných výsledků dodržujte přesně návod k použití testu. Otevírejte obal a test vytahujte těsně před použitím. Nepoužívejte test po vypršení data upotřebitelnosti, nezvlhčujte testovací okno zkoumaným vzorkem.

PODMÍNKY PRO PŘECHOVÁNÍ
Zabalený test přechovávejte při teplotě 15°C - 30oC
Nepoužívejte test po datu upotřebitelnosti.
Test nezrazujte ani nevystavujte působení teplot vyšších 30oC

POUŽITÍ

MMC je rychlým kvalitativním testem pro zjišťování níže uvedených koncentrací drog ve slinách:

AMP Amfetamin 50 ng/ml 10 min – 72 h
BZD  Benzodiazepany 20 ng/ml 10 min – 72 h
COC   Kokain 20 ng/ml 10 min – 72 h
OPI   Opiaty 40 ng/ml 1 h – 72 h
THC Marihuana 12 ng/ml 1 h – 14 h